Kompletní pravidla

Věrnostní program „Moje Sika“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel akce nazvané „Moje Sika“ (dále jen „akce“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce; v případě rozporu textu těchto úplných pravidel s jejich zkrácenou formou (např. na propagačních materiálech), mají přednost tato úplná pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků.


I. Pořadatel akce

Pořadatelem akce je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „pořadatel“).

II. Doba a místo konání akce

 1. 11. 2021 včetně, přičemž do akce se počítají materiály (účtenky/faktury) zakoupené již od 1. 6. 2021 až do skončení akce, tj. do 30. 9. 2021 (dále jen „doba konání akce“).
 2. Akce se koná na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese mojesika.cz (dále jen „Web“).

III. Účastníci Akce

(dále též společně jako „účastníci akce“).

 1. Akce je určena:

  1. podnikatelským subjektům podnikajícím v oboru stavebnictví, zejména řemeslníkům, soukromým investorům a stavebním společnostem se sídlem na území České republiky (dále též „řemeslníci“).
 2. Účastníci akce nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeni, resp. budou z akce vyloučeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník akce i přes uvedené podmínky získal výhody v akci, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na odměnu a odměna se nepředá. Pořadatel je oprávněn si kdykoliv v průběhu akce i kdykoliv po jejím skončení vyžádat od účastníka akce doklady či jinak dle vlastní potřeby zkontrolovat, že příslušný účastník akce jedná v souladu s pravidly této akce, poskytuje v jejím rámci výhradně správné a pravdivé údaje apod.; účastník akce je povinen poskytnout pořadateli při uvedené kontrole veškerou potřebnou součinnost, jinak může být z akce vyřazen, a to i se zpětným účinkem.
 3. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).

IV. Zapojení do akce

 1. Podmínkou zapojení každého účastníka do akce je, že se v termínu od 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 zaregistruje a odešle formulář na Webu.
 2. Registrace vyžaduje řádné a pravdivé vyplnění registračního formuláře – název/jméno, adresa sídla/bydliště, IČ a další kontaktní údaje. Pro úspěšnou registraci je rovněž zapotřebí, aby účastník akce potvrdil registraci způsobem specifikovaným v aktivačním e-mailu, který mu bude doručen na zadanou e-mailovou adresu. Každému účastníkovi akce bude pořadatelem vytvořen účet, a to pro celou dobu trvání akce.

V.Podmínky a průběh akce:

 1. Řemeslníci a stavební firmy prostřednictvím vytvořeného účtu nahrají na web daňové doklady, tj. faktury prokazující nákup vybraného stavebního materiálu řad SikaCeram, Sika MonoTop, Sikafloor Level & Sikafloor Screed nebo Sika ThermoCoat. Kompletní výčet soutěžních produktů je na stránce Soutěžní produkty v hodnotě minimálně 20 000 Kč bez DPH (minimální hranice pro dosažení výhry z 1. skupiny cen) nebo 50 000 Kč bez DPH (minimální hranice pro dosažení výhry z 2. skupiny cen) nebo 100 000 Kč bez DPH (minimální hranice pro dosažení výhry z 3. skupiny cen) zakoupený v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v prodejnách, jejichž kompletní seznam je uveden na webu pořadatele, přičemž z dokladu musí být zřejmé a jasně patrné, že stavební materiál zakoupil jen a pouze registrovaný řemeslník či stavební firma, tj. nikoli že nákup byl učiněn prostřednictvím jiného subjektu. Maximální počet odměn za měsíc je 5.
 2. Řemeslníci a stavební firmy si cenu vybírají předem z aktuálního seznamu nabízených okamžitých cen po nahrání příslušného daňového dokladu podle přihlášené hodnoty zakoupeného materiálu z 1., 2. nebo 3. skupiny cen. Každý řádně registrovaný řemeslník či stavební firma tak předem ví, o jakou konkrétní cenu z příslušné skupiny cen může v této akci získat.
 3. Pořadatel řádně nahrané daňové doklady prokazující nákup výše uvedeného stavebního materiálu zkontroluje a v případě, že splňují veškeré náležitosti, přičemž podmínkou je mimo jiné též jasnost, zřetelnost a čitelnost daňových dokladů, nahrané daňové doklady schválí.
 4. Bezprostředně po schválení náležitostí řádně nahraného daňového dokladu pořadatelem dle předchozího odstavce, má řemeslník či obchodní firma nárok na okamžitou výhru z 1. nebo 2. nebo 3. skupiny cen podle hodnoty zakoupeného materiálu, kterou si řemeslník či obchodní firma vybral z aktuálního seznamu nabízených okamžitých cen dle odst. 2. tohoto článku. Příslušná cena bude výherci zaslána prostřednictvím poštovního doručovatele na jím zadanou adresu.
 5. Každý řemeslník, který se zaregistruje na Webu a nahraje první platný doklad v minimální výši 2000 Kč bez DPH získává nárok na odměnu, kterou je zavírací nůž.
 6. Minimální uznatelná částka na jednom dokladu za soutěžní produkty je 2000 Kč bez DPH. 

 

VI. Údaje o účastnících akce, zrušení registrace a další související informace

1. Účastník akce svou účastí v akci výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

2. Při nesplnění podmínek této akce ztrácí účastník akce nárok na výhru.

3. Výhry ani účast v akci nelze vymáhat soudní cestou.

4. Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této akce. Pořadatel je oprávněn změnit, zrušit či upravit pravidla akce. Dojde-li ke změně těchto pravidel, bude tato změna řádně zveřejněna na webu.

5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

6. Úplné znění těchto pravidel akce je účastníkům akce k dispozici na webu.

VII. Ostatní ustanovení

V této akci jsou shromažďovány a dále zpracovávány osobní údaje o účastnících akce nebo o třetích osobách ve smyslu příslušných právních předpisů, a to hlavně kontaktní údaje účastníka akce v podobě jména, příjmení, IČ, adresa dodání ceny, telefonního čísla a e-mailové adresy. Správcem osobních údajů o účastnících akce je pořadatel akce, společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073. Zpracovatelem osobních údajů o účastnících akce je společnost Proficio Marketing s.r.o. se sídlem Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 01749315 a společnost PORTA DESIGN s. r. o. se sídlem Za Divadlem 586/2, 602 00 Brno, IČO: 2772 6789. Příjemcem osobních údajů o účastnících akce mohou být společnosti, které do akce poskytují odměny z důvodu doručení. Seznam potenciálních příjemců osobních údajů o účastnících akce je k dispozici na webu pořadatele. Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této akce (zejména pro komunikaci s účastníky akce a realizaci odměn) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník akce v rámci registrace na webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník akce bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci registrace do akce je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele požádat o zrušení své registrace do akce a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník akce z akce vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník akce bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v akci nebude účastník akce předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy. V případě zájmu o zrušení registrace musí účastník akce kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese: info@mojesika.cz. Na e-mailové adrese uvedené v předešlé větě, může rovněž účastník akce sdělit pořadateli jakékoliv námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. Orgánem dohlížejícím na zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník akce podat odpovídající stížnost.

Pravidla jsou platná od 1. 6. 2021